Програма за изпълнение на плана по стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

Детайли

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ РАЙЧЕВ“

гр. Стара Загора, кв. ”Три чучура – север”,

'042 / 67 22 89; :e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

_________________________________________________________________________________________________________________

     УТВЪРЖДАВА: ...............................................

НИКОЛАЙ ШИРОВ

ДИРЕКТОР НА ОУ „ГЕОРГИ РАЙЧЕВ”

                                                                         Заповед № ………./ 02.09.2016 г.  

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ПО

СТРАТЕГИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

/2013 – 2020 /

УЧЕБНА 2016 / 2017 ГОДИНА


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ВЪВЕДЕНИЕ. 3

I. ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ. 4

II. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ. 6

III. ПОЛИТИКИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ. 6


ВЪВЕДЕНИЕ

     Училищният план за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за учебната 2016/2017 година е разработен и конкретизира ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и компенсиране на отпадането и преждевременното напускане на училище. Планът е ориентиран към реализиране на политики и мерки за постигане на стратегическата цел и оперативните цели на Стратегията.

     Училищният план е основен инструмент за реализация на Стратегията и представлява неразделна част от нея. Дейностите са съобразени както с подобряване на достъпа до образование, така и с повишаване на неговото качество.

     Въз основа на анализ на фактите и ученическите нагласи се формират няколко основни причини, водещи до допускане на неизвинени отсъствия, които са основна причина за отпадане от училище. Те са предимно икономически и социални, образователни и етнокултурни.

Социално-икономически причини те са един от основните фактори за отпадане:

  • „Бедността на семейството“ е съществена причина за големия брой отсъствия – липсват средства за осигуряване на прехраната, дрехи, учебни помагала.
  • От друга страна, детето/ученикът, което не посещава училище, е ценно и като трудов ресурс и често подпомага формирането на семейния бюджет или участва в домакинската работа.
  • Миграция на родителите – в последните години този проблем се изостри. Често децата на мигриралите родители в Западна Европа биват оставяни при баби и дядовци или други свои роднини, които нямат особен ангажимент към тяхното образование. В последно време се изостри тенденцията родителите да вземат със себе си децата си в чужбина – за месеци или за години.

     Образователни причини – свързани са както с училищната среда, така и с организацията на учебния процес. Основните образователни причини за натрупване на голям брой неизвинени отсъствия са:

  • наличието на съществени затруднения при усвояването на учебния материал;
  • слабия интерес към учебния процес и произтичащото от него нежелание да се посещава училище;
  • наличие на конфликтни взаимоотношения със съучениците и/или учителите и др.;
  • липса на наличие и ефективност на предучилищна подготовка;
  • качество и сложност на учебното съдържание.

         Етнокултурната среда на детето/ученика оказва съществено влияние. Различните етнически групи имат своите особености и традиции, които също трябва да бъдат отчетени, тъй като през предходната учебна година голям брой деца и ученици са от етнически малцинства. За родителите от етническите малцинства образованието на децата им е на едно от последните места в ценностната им система


ДЕЙНОСТ

ИНСТИТУЦИИ

СРОК

ОТГОВОРНИК

I. ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

1. Политики и мерки по превенция на отпадане от училище:

- Изработване на механизъм за идентификация на децата и учениците в риск от отпадане;

- Създаване на обществен съвет.

МОН, РУО

Община Ст. Загора

ОУ „Георги Райчев“

постоянен

ръководство

2.Информационни кампании за намаляване на риска от отпадане и преждевременно напускане на училище и за повишаване на информираността относно значението на образованието:

- Значение на образованието - гарант за успешната реализация на съвременната личност;

- Семейството – основен компонент в образователната система; законови задължения и отговорности;

- Поддържане сайта на училището.

Община Ст. Загора

Медии

МКБППМН

Културен център „Етносвят-България“

ОУ „Георги Райчев“

постоянен

ученически съвет

МО, класни ръководители,

ръководство

3. Работа на децата и учениците в екип, чрез участие в екологични, здравни и БДП кампании и събития.

Община Ст. Загора

МОН, РУП, РЗИ

Център за диви животни

постоянен

ученически съвет

МО „Природни науки“,

мед. фелдшер

Учил. комисия БДП, кл. рък-ли

4.Включване в национални програми и проекти за работа с изоставащи деца и ученици за компенсиране на пропуски в знанията:

- НП „С грижа за всеки ученик“

- Педагогическа подкрепа при прехода от ПГ към училищно образование, както и в училищното образование по етапи;

- Допълнително обучение за деца и ученици с образователни дефицити по предмети от Задължителните учебни часове;

- Организиране и провеждане на изяви на децата и учениците, включени в дейностите за развитие на специфични знания, умения и компетентности и дейности по интереси.

МОН, РУО,

Община Ст.Загора
ОУ „Г. Райчев“

постоянен

педагогически специалисти

5.Реализиране на политики за интегрирано обучение на деца и ученици със СОП:

- Осигуряване на допълнителна подкрепа на децата и учениците със СОП от специалисти от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование;

- Осигуряване на достъпна архитектурна среда – адаптиран санитарен възел;

- ИФО.

МОН

РЦПППО

РУО

Община Ст. Загора

постоянен

ръководство

кл. ръководители

6.Подпомагане на процеса на ефективно реализиране на   целодневна организация на учебния процес за учениците – ПИГ:

- Осигуряване на ПИГ 1-4 клас;

- Осигуряване на ПИГ в прогимназия.

МОН, РУО

ОУ „Георги Райчев“

постоянен

МО „Начални учители“

кл. ръководители

пед.специалисти

7.Извънкласни дейности:

- Чуждоезиково обучение в 1-ви клас;

- Информационни технологии в начален етап;

Формиране на училищни отбори в различни спортни дисциплини (футбол, волейбол, баскетбол, лека атлетика, джудо).

МОН, РУО
ОУ „Георги Райчев“

постоянен

ръководители

педагогически специалисти

8.Подобряване на достъпа до образование чрез допълнителни мерки:

- Осигуряване на безплатна закуска, пресен плод и мляко за децата от ПГ и учениците от начален етап;

- Осигуряване на безплатни учебни помагала и пособия.

МОН

ОУ „Георги Райчев“

Фонд „Земеделие“

постоянен

ръководство

9.Повишаване на достъпа до съвременни информационни технологии:

- Използване на програмата ENVISION и Джъмпидо;

- Осигуряване на ново оборудване в класните стаи (лаптопи и мултимедии)

ОУ „Георги Райчев“

постоянен

ръководство

II. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

1.Провеждане на беседи с подрастващи и с техните родители:

- Ранни бракове – социални и здравни рискове;

- Зависимости – превенция и алтернатива на рисковото поведение;

- Трафик на хора.

РЗИ, ПИЦ

МКБППМН, РУП

постоянен

ръководство

УКБППМН

кл. ръководители

2.Кариерно ориентиране:

- Родители споделят професионалния си опит;

- Посещения на кариерния център;

- Беседи в ЧК.

РУО, ЦКО

постоянен

ръководство

кл. ръководители

3.Максимално обхващане на децата и учениците в риск от отпадане в занимания по интереси:

- Занимания по интереси в ПИГ;

- Спортни дейности.

МОН

РУО

ОУ „Георги Райчев“

постоянен

педагогичвски специалисти

4.Споделяне на лидерски практики от училища и детски градини на регионално ниво с възможности за прилагане в повече образователни структури

РУО

ОУ „Георги Райчев“

ЦДГ

постоянен

ръководство

педагогически специалисти

5.Прилагане на форми за подготовка и реализиране за отговорно родителство – „Училище за родители“

НПО

ОУ „Георги Райчев“

Обществен съвет

постоянен

ръководство

педагогически специалисти

III. ПОЛИТИКИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

1.Привличане на преждевременно напуснали за завръщане в образователната система:

-Включване на ученици, навършили 16 г. възраст в СФО в прогимназиален етап.

МОН

РУО

ОУ „Георги Райчев“

постоянен

ръководство

педагогически специалисти

2.Дейности по проекта BG05M2OP001-3.001   „Подкрепа за предучилищното     възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

Община Ст.Загора

ОУ „Георги Райчев“

постоянен

ръководство

педагогически специалисти

3.Популяризиране на възможностите за учене в клубове, библиотеки, младежки информационно-консултански центрове и др.

Община Ст. Загора

Културен център „Етносвят-България“

Бибилиотека„Родина“

постоянен

ученически съвет

ръководство

педагогически специалисти

4.Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда чрез обучение на учители за прилагане на алтернативни методи и подходи, ориентирани към намаляване на функционалната неграмотност, към задържането в училище и намаляване броя на отпадащите деца и ученици.

МОН – ОПРЧ

РУО

постоянен

ръководство

педагогически специалисти

Приета на ПС с протокол № 9/02.09.2016 г.

   
© ALLROUNDER