Детайли
printlogo
 

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”

За реализиране на ефективен образователен процес в условията на целодневно обучение значителен принос има възможността то да се осъществява в съвременна образователна среда. За целта чрез програмата се създават атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и съвременни материали, книги и игри, стимулиращи личностното развитие на учениците.

IMG 0003  IMG 0004   IMG 0008


Проектът "Твоят час" - фаза 2

http://tvoiatchas.mon.bg/Default.aspx

 • Група за обучителни трудности "Подкрепа по математика" - 4 клас -  р-л Д.Проданова
 • Група за обучителни трудности "Българският език-достъпен за всички" - 7 клас -         р-л Г.Славова
 • Група за обучителни трудности "Владеем ли българския език" - 4 клас - р-л Н.Лабинска
 • Група за обучителни трудности "Моят роден език" - 6 клас - р-л П.Петков
 • Група за обучителни трудности "Математиката е интересна" - 7 клас - р-л Кр.Иванова
 • Арт-ателие "Пчелица" - р-л М.Бояджиева
 • група "Млад еколог" - р-л Н.Генчева
 • Танцов състав "Хорце" - р-л Н.Апостолов
 • Вокална група "Северинчета" - р-л С.Ралева
 • Училищен вестник "Феникс" - р-л Г.Еремиев
 • група "Спортуваме заедно" - р-л М.Банчев

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

 • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематично области извън включените в задължителната училищна подготовка;
 • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети по учебния план;
 • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
 • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

Продължителността на преокта е до 31 октомври 2018 г.

Проектът дава възможност провеждането на извънкласните дейности, организирани от училищата, да се извършва както от педагогически и непедагогически персонал, така и от външни за училището физически и юридически лица.

Извънкласните дейности за преодоляване на образователните затруднения на учениците и за занимания по интереси може да бъдат организирани със седмичен хорариум и/или на модулен принцип и се провеждат:

 • в учебното време на учениците през учебната година, извън учебните часове, а при целодневна организация на учебния ден може да се провеждат и в часовете за занимания по интереси и/или организиран отдих и физическа активност;
 • през почивните дни и ваканциите.

 

твоят час

Детайли

Проектът „Квалификация на педагогическите специалисти”  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Детайли
   Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” в Република България.
 
 
 
 
  Общата цел на схемата за предлагане на плодове в училищата 
е да се осигури юридическа и финансова рамка за трайно увеличаване на дялът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта,
когато се оформят хранителните им навици....


   
© ALLROUNDER