Важно за вас седмокласници:

Информация относно:На допълнително определена от министъра на образованието и науката дата за провеждане на изпит от националното външно оценяване по учебните предмети български език и литература и/или математика имат право да се явят учениците, които не са се явили на съответния изпит:

                1. защото в деня на изпита са били в болничен престой, под задължителна изолация или задължителна карантина; или

                2. поради смъртен случай на член от семейството му, настъпил до един месец преди изпита;

За явяване на изпит на допълнително определена дата при условията на ал. 1 родителите/настойниците на ученика подават заявление до началника на регионалното управление на образованието, към което прилагат копия на документите от болничното заведение, доказващи болничния престой, от регионалната здравна инспекция – за наложената изолация, съответно карантина, или копие на препис-извлечение от акта за смърт.

Заявлението се подава до седем работни дни след редовната дата за провеждане на съответния изпит.

  

 

 

   
© ALLROUNDER