Правилниците в ОУ "Г. Райчев" са приети на заседание на Педагогически съвет на 05.09.2018г.   


ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ОУ „ГЕОРГИ РАЙЧЕВ“ ГР. СТАРА ЗАГОРА


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В КЛАСНАТА СТАЯ - очаква обновяване


ЕТИЧЕН КОДЕКС


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ"


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - очаква обновяване

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ


ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО - очаква обновяване


УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО - очаква обновяване


програма за изпълнение на плана по стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система - очаква обновяване


ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ - очаква обновяване


   
© ALLROUNDER