Рейтинг
УжаснаОтлична 

Правилниците в ОУ "Г. Райчев" са приети на заседание на Педагогически съвет на 05.09.2019 г.   


ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ОУ „ГЕОРГИ РАЙЧЕВ“ ГР. СТАРА ЗАГОРА


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В КЛАСНАТА СТАЯ


ЕТИЧЕН КОДЕКС

- правилник към етичен кодекс


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ"


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ


ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД


 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО


програма за изпълнение на плана по стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система


ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ


Иновативно учлилище

   
© ALLROUNDER