За отпаднали ученици

Детайли

Ред и условия за продължаване на образованието на лица, прекъснали

обучението си или не посещавали училище, съгласно раздел VI от ЗПУО

за въпроси: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Описание: http://www.sougrsz.bg/images/LOGO.bmpОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ РАЙЧЕВ“

гр. Стара Загора, кв. ”Три чучура – север”,   

'042 / 67 22 89; :e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Ред и условия за продължаване на образованието

на лица, прекъснали обучението си или не посещавали училище,

съгласно раздел VI от ЗПУО

 

1. (1) Формите на обучение са:

      1. дневна;

      2. вечерна;

      3. задочна;

      4. индивидуална;

      5. самостоятелна;

      6. дистанционна;

      7. комбинирана;

    (2) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно.

2. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал.2 от ЗПУО и при спазване изискванията на този закон.

   (2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за:

     1. ученик, не навършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;

     2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;

     3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;

     4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;

     5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл.112, ал.5 от ЗПУО;

     6. ученик със специални образователни потребности.

   (3) Препоръката по ал. 2 се изготвя след оценка на потребностите от обучение на лицето и при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката.

   (4) При препоръка по ал. 2, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма на обучение на ученик със специални образователни потребности, регионалният екип по чл. 190, ал. 1 от ЗПУО извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката. Окончателният избор за формата на обучение се прави от ученика или родителя при условията на чл.12 от ЗПУО.

3. (1) Обучението в дневна, вечерна и задочна форма се организира в паралелки и групи.

    (2) Обучението в самостоятелната и в индивидуалната форма се организира за отделен ученик.

    (3) Обучението в комбинираната форма се организира в паралелки и в групи, а за отделни учебни предмети - за отделен ученик.

    (4) Обучението в дистанционната форма може да се организира в групи от ученици от един и същ клас или за отделен ученик.

4. (1) Във вечерна форма може да се обучават само лица, навършили 16 години.

    (2) Обучението във вечерна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за вечерна форма.

    (3) Обучението във вечерна форма за учениците със специални образователни потребности може да се осъществява и по индивидуален учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за вечерна форма.

5. (1)  В задочна форма може да се обучават само лица, навършили 16 години.

    (2) Задочната форма на обучение включва учебни часове, самостоятелна подготовка и полагане на изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план.

    (3) Обучението в задочна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за задочна форма.

6. (1) В индивидуална форма може да се обучават:

      1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;

     2. ученици с изявени дарби;

     3. ученици със специални образователни потребности при условията на чл.107, ал.4 от ЗПУО;

   (2) Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.

   (3) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл.95от ЗПУО.

   (4) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 1, т.1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по ал.1,т.4-и в център за подкрепа за личностно развитие.

7. (1) В самостоятелна форма може да се обучават:

       1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

       2. ученици в задължителна училищна възраст- по желание на ученика или родителя, по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО;

       3. ученици с изявени дарби;

       4. лица, навършили 16 години.

     (2) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2,т.1 от ЗПУО.

     (3) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

     (4) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна или вечерна форма.

8. (1) Дистанционна форма може да се организира за обучение в класовете от V до VІІ включително за:

       1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

       2. ученици със специални образователни потребности;

       3. ученици с изявени дарби;

       4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия.

     (2) По изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни дистанционна форма може да се организира за обучение и в класовете от І до ІV включително.

     (3) Обучението в дистанционна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.

     (4) Обучението в дистанционна форма по ал.4 за учениците със специални образователни потребности и за учениците с изявени дарби може да се осъществява и по индивидуален учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.

     (5) Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

     (6) Дистанционна форма на обучение може да се организира от училище, което разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с държавния образователен стандарт. За обучението в дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства.

9. (1) Комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.

     (2)  Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по индивидуален учебен план – за ученици със специални образователни потребности и за ученици с изявени дарби.

     (3) Комбинирана форма на обучение може да се организира за:

       1. ученик със специални образователни потребности;

       2. ученик с изявени дарби;

 

Информация:

Училищен консултантски екип

Валентина Христова – начален учител

Веселина Стефанова – учител прогимназиален етап

   
© ALLROUNDER