Етичен кодекс

Детайли

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ РАЙЧЕВ“

гр. Стара Загора, кв. ”Три чучура – север”,

'042 / 67 22 89; :e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

УТВЪРЖДАВА: .................................................

НИКОЛАЙ ШИРОВ

ДИРЕКТОР НА ОУ „ГЕОРГИ РАЙЧЕВ”

Заповед № ………./ 02.09.2016 г.  

 

 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

В ОУ „ГЕОРГИ РАЙЧЕВ“

 

УЧЕБНА 2016 / 2017 ГОДИНА

 


 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

Г Л А В А   П Ъ Р В А.. 2

ОБХВАТ НА КОДЕКСА.. 2

Г Л А В А   В Т О Р А.. 2

ЕТИЧНИ НОРМИ И ПРИНЦИПИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ. 2

Г Л А В А   Т Р Е Т А.. 2

ПОВЕДЕНИЕ И ОБЛИК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ В УЧИЛИЩЕ И ИЗВЪН НЕГО.. 2

Г Л А В А   Ч Е Т В Ъ Р Т А.. 3

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С УЧЕНИЦИ, КОЛЕГИ И ДРУГ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ.. 3

Г Л А В А   П Е Т А.. 4

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ.. 4

Г Л А В А   Ш Е С Т А.. 5

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И УЧИЛИЩЕ. 5

Г Л А В А   С Е Д М А.. 5

УЧИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ.. 5

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.. 6

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.. 7


Г Л А В А   П Ъ Р В А

ОБХВАТ НА КОДЕКСА

 

Съгласно чл.2 ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. Като правни субекти на образователния процес, трябва да си партнират помежду си.

Настоящият документ определя етичните правила за поведение на учителите, служителите и работниците в ОУ „Георги Райчев” гр.Стара Загора. Той има за цел да повиши общественото доверие в техния морал и професионализъм, както и да издигне престижа на учебното заведение.

 

Г Л А В А   В Т О Р А

ЕТИЧНИ НОРМИ И ПРИНЦИПИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 

Чл.1. Дейността на учителите, служителите и работниците от ОУ „Георги Райчев” гр.Стара Загора се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, прозрачност, отговорност и отчетност.

Чл.2. Всеки учител, служител и работник е длъжен да изпълнява служебните си задължения като:

(1) Спазва действащото в Република България законодателство;

(2) Се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, зачитайки правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация.

 

 

Г Л А В А   Т Р Е Т А

ПОВЕДЕНИЕ И ОБЛИК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ В УЧИЛИЩЕ И ИЗВЪН НЕГО

Чл.3. Компетентност – учителят, служителят и работникът притежава знанията, уменията и квалификацията за заемана длъжност.

Чл.4. Отговорност и изпълнителност – учителят, служителят и работникът има развито чувство за дълг при изпълнение на трудовите си задачи.

Чл.5. Услужливост – учителят, служителят и работникът е услужлив към търсещите информация, услуга или съдействие.

Чл.6. Вежливост – учителят, служителят и работникът има устойчиво и любезно поведение.

Чл.7. Честност – учителят, служителят и работникът коректно представя своята гледна точка.

Чл.8. Лоялност – учителят, служителят и работникът се отнася почтено и уважително към институцията.

Чл.9. Външен вид – учителят, служителят и работникът се стреми да изглежда по начин, съответстващ на средата, в която работи.

Чл.10. Учителят, служителят и работникът предоставя качествени услуги, достъпни за всички, като изпълнява задълженията си безпристрастно и без предубеждение, създавайки условия на равнопоставеност на разглежданите случаи и засегнатите лица.

Чл.11. Учителят, служителят и работникът участва активно в процеса за подобряване качеството на предлаганите услуги, като се отнася внимателно и открито, с необходимото уважение и отзивчивост към всеки един и неговите искания. Той е длъжен да има поведение, което не провокира конфликтни ситуации, а при възникването им, се стреми към решаването им като контролира емоциите и реакциите си, не накърнява личното достойнство на другите, независимо от обстоятелствата и поведението на външните лица.

Чл.12. Учителят, служителят и работникът зачита правата на всички ученици, колеги, родители и граждани независимо от тяхната политическа, идеологическа, расова, религиозна и етническа принадлежност, като се въздържа от дискриминационни действия и показва добро възпитание, уважение и внимателно отношение към всички.

Чл.13. Учителят, служителят и работникът е длъжен да спазва данните и личната информация, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения.

Чл.14. Учителят, служителят и работникът отговаря на поставените въпроси и изпълнява поставените задачи, съгласно длъжностната характеристика като при необходимост пренасочва проблема към съответно компетентно лице или институция със знанието и съгласието на преките си ръководители.

Чл.15. В своите колегиални взаимоотношения учителят, служителят и работникът се ръководи от принципите на лоялност, взаимно уважение, сътрудничество и йерархична подчиненост.

Чл.16. Учителят, служителят и работникът е длъжен да помага на колегите си за изпълнение на техните служебни задължения в рамките на своята компетентност и функции.

Чл.17. При възникване на спорове между колеги, същите трябва да се решават в рамките на добрия тон като е недопустимо това да става в присъствието на външни лица.

Чл.18. Учителят, служителят и работникът се отнася с учениците, техните родители и граждани с нужното уважение, като не накърнява достойнството им, не създава конфликти, не нарушава правата им и не ги дискриминира.

 

Г Л А В А   Ч Е Т В Ъ Р Т А

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С УЧЕНИЦИ, КОЛЕГИ И ДРУГ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

Чл.18. Колегиални отношения – изграждане на взаимноприемливи отношения между всички членове на организацията.

Чл.19. Всеки учител, служител и работник е длъжен да познава и спазва:

(1) Специфичните за образователната система нормативни документи.

(2) Закона за квалифицирана информация.

(3) Закона за закрила от дискриминация.

(4). Етичния кодекс на работещите с деца.

(5) Вътрешно-училищните документи – правилници, правила, инструкции, инструктажи, планове и др.

 

 

Г Л А В А   П Е Т А

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

 

Чл.20. Права на деца и ученици:

(1) Да се обучават и възпитават в здравословна, безопасна и сигурна среда;

(2) Да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес.

(3) Да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

(4) Да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

(5) Да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

(6) Да участват в проектни дейности;

(7) Да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;

(8) Чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план;

(9) Да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

(10) Да бъдат поощрявани с морални и материални награди. - чл.169 и чл.170 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Чл. 21. Задължения на деца и ученици:

(1) Да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

(2) Да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

(3) Да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

(4) Да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

(5) Да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;

(6) Да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;

(7) Да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

(8) Да спазват правилника за дейността на институцията.

Г Л А В А   Ш Е С Т А

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И УЧИЛИЩЕ

 

Чл.22. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи ,обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо, съгласно чл.206 и 207 от ЗПУО.

Чл.23. Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът и електронния дневник за кореспонденция.

Чл.24. Родителите имат следните права:

(1) Периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата си;

(2) Да се срещат с ръководството на детската градина или училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

(3) Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

(4) Да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището;

(5) Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие научилището и центъра за подкрепа за личностно развитие.

Чл.25. Родителите имат следните задължения:

(1) Да осигуряват редовното присъствие на детето и ученика в училище;

(2) Редовно да се осведомяват за своите деца относно, успеха и развитието им в образованието;

(3) Да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалиств подходящо за двете страни време;

(4) Да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.

Г Л А В А   С Е Д М А

УЧИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ

 

Чл.26. Учителите, служителите и работниците подпомагат ръководството на училището, проявявайки висок професионализъм, безпристрастност и активност, както при разработване и провеждане на политиката на Министерството на образованието и науката, така и при осъществяване на своите правомощия.

Чл.27. При изпълнение на своите задължения учителят, служителят и работникът се придържа към лоялно поведение и почтеност в действията си като създава увереност у ръководителя, чиято дейност подпомага, че може да му се довери и да разчита на него.

Чл.28. Учителят, служителят и работникът изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, като не допуска пристрастията да му влияят.

Чл.29. Учителят, служителят и работникът изпълнява само законосъобразните нареждания на директора.

Чл.30. Учителят, служителят и работникът споделя открито и честно с директора проблемите, с които се сблъсква в своята работа, както и своите идеи и предложения за тяхното решаване.

Чл.31. Учителят, служителят и работникът следва да противодейства на корупционни прояви и на други неморални такива, които биха уронили престижа и доброто име на училищната институция.

Чл.32. Всеки един от учителите, служителите и работниците може да ползва имуществото, документите и информацията само за осъществяване на служебните си задължения.

Чл.33. Всички констатирани нарушения на настоящия правилник се разглеждат от Комисията по спазване на етиката към ОУ „Георги Райчев” гр.Стара Загора.

Чл.34. Комисията по контрол по спазване на Етичния кодекс на училищната общност е съставена от представител на работодателя, педагогическия и непедагогическия колектив, а именно:

1.Кремена Димова – психолог

2. Недка Лабинска – учител в начален етап

3. Марияна Маринова - ЗАТС

Чл.35. При неспазване нормите на поведение, съдържащи се в Етичния кодекс на училищната общност и Правилника към него, всеки учител, служител и работник носи дисциплинарна и наказателна отговорност, съгласно Кодекса на труда и българското законодателство, а именно:

(1) писмена забележка от директора пред ПС

(2) лишаване от едно ДТВ през учебната година

(3) предупреждение за уволнение

(4) уволнение

Г Л А В А   О С М А

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Чл.36. Когато на учителя, служителя и работника е възложена задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт на интереси, той е задължен своевременно да информира директора.

Чл.37. Учителят, служителят и работникът не трябва да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или семейни интереси.

Чл.38. Учителят, служителят и работникът, който е напуснал училището, няма право да се възползва, злоупотребява или изнася информация, която му е станала известна, поради или във връзка с длъжността, която е заемал.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.39. Настоящият Етичен кодекс влиза в сила от датата на утвърждаването му.

Чл.40. При първончално постъпване на работа всеки един учител, служител и работник е длъжен да се запознае с разпоредбите на Етичния кодекс на училищната общност и Правилника към него.

Чл.41. При осъществяване на действия, несъвместими с етичните норми на поведение, учителят, служителят и работникът, който ги е извършил или допуснал, следва сам да се оттегли от заеманото работно място.

   
© ALLROUNDER