самостоятелна ф-ма

Детайли
Категория: документи
Публикувана на Сряда, 13 Ноември 2013 15:16
Написана от Super User
Посещения: 35016

       Необходими документи:

 

 График за провеждане на изпитите на учениците в Самостоятелна форма на обучение

 

 

      
 


 

 ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

предмет

клас

преподавател

ден

час

         
         

       

Български език и литература

5, 6, 7

М.Иванова

понеделник

13:30

         

Английски език

5, 6

В. Делчева

понеделник

13:30

Английски език

5, 7

С.Георгиева

сряда

13:30

         

Математика

5, 6

В. Стефанова

сряда

13:30

Математика  7  М. Пенева  сряда  13:30

История и цивилизация

6, 7

Ж. Желева

понеделник

13:30

География и икономика

6, 7

Ж. Желева

понеделник

13:30

         

Човекът и природата

5, 6

В. Гьонева

петък

13:30

Биология и ЗО

7

В. Делчева

петък

13:30

Химия и ООС

7

В. Гьонева

петък

13:30

Физика и астрономия

7

В. Гьонева

петък

13:30

 

 

 

  Самостоятелна формана обучение вОУ „Георги Райчев” гр. Стара Загорасе организира за всеки отделен ученик на една редовна и две поправителни сесии:

дейност

редовна  сесия

лятна поправителна сесия

есенна поправителна сесия

Подаване на заявления
за явяване на изпит

от 17.12.2013 г.

до 23.12.2013 г.

от 02.06.2014 г.

до 12.06.2014 г.

от 20.08.2014 г.

до 29.08.2014г.

Време за провеждане
на сесията

от10.01.2014 г.
до27.01.2014 г.

от17.06.2014 г.
до15.07.2014 г.

от01.09.2014 г.
до
12.09.2014 г.

Самостоятелна форма на обучение енеприсъствена, при която учениците се подготвятсамостоятелнои се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план и се организира за:

        1.Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;

            2.За даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет;

            3.Лица, навършили 16-годишна възраст;

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определя със заповед на директора.

Изпитите се провеждат в съответствие с Наредба № 3 от 2003 г. на МОН за системата на оценяване.

В един ден не може да се провеждат изпити по повече от един учебен предмет.

            Учениците, които в рамките на сесиите през учебната година не са се явили на нито един изпит, да се считат отпаднали. За включване в обучението те отново трябва да подадат заявление. Заявлението се подава до 14 септември.

            Конспектите по съответните предмети се въвеждат в сайта на училището.

            На група ученици от самостоятелната форма на обучение директорът със заповед определя учител, който да бъде класен ръководител на групата.

            Ръководителите на групи попълват документацията на учениците,  проследяват всяка изпитна сесия и информират ръководството за резултатите от проведената сесия.

Учениците, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение при условията на чл. 83, ал.2 и чл. 84, ал.2,т.1 от ППЗНП, както и ученици, навършили 16 годишна възраст и желаещи да сменят формата на обучение по чл.80, 81, 82, 83 и 84, подават писмено заявление до директора на училището.

Ученик, започнал обучението си в дадена форма на обучение и по определена причина преминал в самостоятелна форма на обучение, продължава обучението си при спазване изискванията на чл.20 от ЗУСООМУП.

ПОДАВАНЕ НА ЗАВЛЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА В СЪОТВЕТНИЯ КЛАСДО 14 СЕПТЕМВРИ НА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА!

5 КЛАС

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ И КОНСПЕКТИ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ

ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Vклас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗП и ЗИП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Български език

1.                  Речево общуване. Текст. Строеж на текста.

2.                  Речево общуване в официална и неофициална обстановка.

3.                  Видове изречения по цел на общуване и по състав.

4.                  Главни части в простото изречение. Еднородни подлози.

5.                  Второстепенни части в простото изречение. Допълнение.

6.                  Обстоятелствено пояснение. Определение. Приложение.

7.                  Речниково и граматично значение на думата.

8.                  Строеж на думата. Словообразуване.

9.                  Думите като части на речта. Имена.

10.              Местоимение. Лично и показателно местоимение.

11.              Въпросително и относително местоимение.

12.              Глагол. Основни глаголни времена.

13.              Употреба на сегашно и бъдеще време.

14.              Употреба на минало свършено и минало несвършено време.

15.              Неизменяеми части на речта. Наречие.

16.              Предлог. Съюз.

17.              Частица. Междуметие.

18.              Звуков състав на думата. Звукови промени.

19.              Променливо Я.

20.              Подвижно Ъ и непостоянно Ъ.

Литература

 1. Митове за сътворяването на света.
 2. Старогръцки митове.
 3. Библейски мит за сътворението.
 4. Скандинавска митология.
 5. “ Тримата братя и златната ябълка”
 6. “ Легенда за рома”
 7. “ Крали Марко убива триглава ламя”
 8. Фолклорен празничен календар.
 9. “ Славки си рожба не трае”
 10. Народни празници.
 11. Великден, Гергьовден, Димитровден.
 12. Рамазан байрам и Курбан байрам.
 13. “ Гъсарката на кладенеца”
 14. “ Грозното патенце”
 15. Приказки за Хитър Петър.
 16. “ Златната мома”
 17. “ Котаракът в чизми”
 18. “ Струна невяста”
 19. “ Даваш ли, даваш, балканджи Йово”
 20. Иван Вазов – “ Родна реч”

Развитие на речта

 1. Подробен преразказ.
 2. Трансформиращ преразказ.
 3. Съчинение описание.

4.   Съчинение повествование

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗП И ЗИП:

            Отличен 6.00  се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: предава се съдържанието на художествения текст вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието; напълно е съобразена с дидактическата задача; не се допускат елементи на разсъждение; правилно и последователно се преобразува пряката реч в непряка; използва се подходящо глаголно време; не са допуснати граматични, правописни и пунктуационни грешки.

            Много добър 5.00  се поставя на писмена работа, в която се предава съдържанието  на художествения текст в съответствие с развитието на действието, вярно, но сбито; като цяло е съобразена с дидактическата задача; допускат се единични разсъждения върху отделни структурни елементи; преобразува се пряката реч в непряка, но в синтактичните конструкции са използвани повтарящи се глаголи; използва се подходящо основно  глаголно време,но се допускат единични грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения;допуснати са единични граматични, правописни или пунктуационни грешки. 

            Добър 4.00  се поставя на писмена работа, в която се предава съдържанието като цяло, но се пропускат и/ или разместват епизоди, важни за развитието на действието; изпълнена е непоследователно дидактическата задача, но се запазва смисълът на художествения текст; преразказва се, като се допуска елементи на разсъждение, преобразува се пряката реч в непряка, но се допускат пунктуационни грешки при оформянето й; използвано е подходящо основно глаголно време, но се допускат единични грешки в неговата употреба; допуснати са повтарящи се граматични, лексикални, правописни и пунктуационни грешки; използвани са еднотипни синтактични конструкции.

            Среден 3.00  се поставя на писмена работа,в която се предава съдържанието като цяло, но се пропускат отделни епизоди и се допуска смислово несъответствие; като цяло е съобразена с дидактическата задача, но е нарушена смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа; преразказва се, като се допускат елементи на разсъждение; неточно и непоследователно се преобразува пряката реч в непряка; използва се  неподходящо глаголно време; допуснати са груби и повтарящи се граматични, лексикални, правописни и пунктуационни грешки .

            Слаб 2.00 се поставя в писмена работа, в която са допуснати фактологични грешки  и се наблюдава неумение за вярно и изчерпателно предаване на съдържанието в съответствие с развитието на действието; не е съобразена с дидактическата задача; пряката реч не е преобразувана в непряка, поради което не са преразказани диалозите или монолозите в художествения текст;не се избира правилно наклонението на глагола и основното глаголно време; проявява се явна езикова некомпетентност.

ІІІ. УЧЕБНИК: Български език, изд. Булвест 2000; Литература, изд.Булвест 2000

АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК

     І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

UNIT

GRAMMAR

VOCABULARY

MODULE 1: TIME FOR SCHOOL

Unit 1: School again!

Personal Pronouns and Possessive Adjectives. Verb “be”

School subjects

Unit 2: What have you got on Monday?

Verb “have got”. Possessive ‘s and preposition of.

Days of the week. Personal belongings

Unit 3: What’s the name of the game?

There is/there are. Prepositions of place.

Sports. Cardinal numbers

MODULE 2: TIME FOR FUN

Unit 1: Feel the beat!

PresentSimple. Adverbs of frequency

Music, musical instruments and performers.

Unit 2: Looking cool!

Present Continuous

Clothes and appearance.

Unit 3: Let’s celebrate!

Object pronouns. Verbs with 2 objects

Festivals and celebrations.

MODULE 3: NOW AND THEN

Unit 1: She played football at the weekend

Past Simple the verb “be”. Past Simple : Regular and Irregular Verbs

Ordinal Numbers. Dates

Unit 2: Mad street

Past Continuous

Places in town

Unit 3: Favourite Stories

Adverbformation. Modal verb: Can and Could

The world of books

MODULE 4: LEISURE AND PLEASURE

Unit 1: My healthy diet

Countable and uncountable nouns. Articles. Some/any; a lot of/lots of; much/many

Foods and drinks

Unit 2: It’s awesome!

Modal verbs: can and may; must and have to

Electronic devices

Unit 3: My beautiful country

Compаrative and Superlative Adjectives

The weather

MODULE 5: WHAT’S IN THE FUTURE?

Unit 1: Ask the computer!

Future: will

Computers and the internet

Unit 2: I want to be…!

Future: be going to

Jobs and qualities

Unit 3: The summer holidays are just a month away!

Will and be going to - review

TV programmes

MODULE 6: MY TOWN, MY COUNTRY, MY PLANET!

Unit 1: A trip to London

Revision of tenses

Transport

Unit 2: The solar system

Comparing Adverbs

Space

Unit 3: Helping the planet

Sentences structure

Environmental protection

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитът се провежда в две части- писмена и устна. Писмената част включва тестовете след всеки модул, които се оценяват по зададена скала, а именно:

           

Точки

Оценка

35 -32

6

31 - 28

5

27 - 24

4

23 - 19

3

18 - 0

2

            Устната част на изпита включва диалога на съответния урок и упражненията към него. Критериите за оценка са: произношение, разбиране на прочетеното, познаване на лексиката, отговор на въпроси, създаване на кратък устен текст. Окончателната оценка е средноаритметична от двете части.

ІІІ. УЧЕБНИК: HELLO! , изд.Просвета

МАТЕМАТИКА – ЗП и ЗИП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

    1. Събиране и изваждане на десетични дроби.

    2. Умножение и деление на десетични дроби.

    3. Признаци за делимост на естествени числа.

    4. Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели.

    5. Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели.

    6. Умножение и деление на обикновени дроби.

    7. Намиране на неизвестно число.

    8. Лице на триъгълник.

    9. Лице на успоредник.

    10. Лице на трапец.

    11. Куб - лице на повърхнина и обем.

    12. Правоъгълен паралелепипед - лице на повърхнина и обем.

    13. Намиране на част от число.

    14. Намиране на число по дадена част от него.

    15. Процент.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗП И ЗИП:

Изпитния тест съдържа 8 задачи. Всяка задача се оценява с 2 точки. Оценката се определя по формулата:    Оценка  = 2 + брой точки : 4

Точки

Оценка

16 - 13

6

12 - 9

5

8 - 5

4

4 – 3

3

2 - 0

2

ІІІ. УЧЕБНИК: Математика, изд.Архимед

  

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1.           Машината компютър. Изпълнение на програми

2.           Файлове и файлова система

3.           Програмата Paint. Оцветяване на фигури. Чертане на линии и фигури. Затворени фигури

4.           Вмъкване на текст в картинка. Работа с части от картината. Операции с изображения

5.           Възпроизвеждане на звук и видео. Записване на звук

6.           Въведение в компютърната текстообработка. Създаване и съхраняване на текстов документ. Редактиране на текст

7.           Форматиране на текст. Други възможности за форматиране на текст

8.           Въведение в електронните таблици. Диаграми

9.           Компютърни презентации. Програмата MS Power Point

10.       Създаване на презентация. Още за презентациите. Редактиране на презентация

11.       Интернет  - въведение и хипертекстови документи

12.       Сърфиране в интернет. Търсене на информация

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

1. Писмена част

-  Дефиниране на понятията                                                                                 до 10 точки

-  Изложението  е подчинено на зададената тема                                                          до 15 точки

-  Не допуска правописни грешки                                                                         до 10 точки

  2. Практическа част

  -  Самостоятелност при изпълнение на задачата                                             до 15 точки

  -  Логическа последователност и пълнота на изпълнението                           до 10 точки                                                                         

Оценяване според брой точки:

Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60

     Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.

ІІІ. УЧЕБНИК: Информационни технологии, изд.Регалия

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Тракийската цивилизация.

 1. Древните българи.
 2. Славяните – един от нашите прадеди.
 3. Създаване на Аспарухова България.
 4. Възход на Българското ханство.
 5. Културата на езическа България.
 6. Покръстване на българите.
 7. Създаване и разпространение на славянската писменост.
 8. Могъщество на България при цар Симеон Велики.
 9. Залезът на Първото българско царство.
 10. Българските земи под византийска власт.
 11. Възстановяване на Българското царство.
 12. България – първа сила на Балканите.
 13. Българска култура през ХІІ – ХІV век.
 14. Падане на Средновековна България под османска власт.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитният билет съдържа два компонента: тест и отговор на исторически въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст.

            Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: История и цивилизация, изд.Анубис

 

ГЕОГРАФИЯ  И  ИКОНОМИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

 1. Възникване и развитие на науката география.
 2. Велики географски открития и съвременните географски изследвания.
 3. Ориентиране в природата. Географска карта.Видове географски карти.
 4. Форми и размери на Земята.Географски глобус.
 5. Движения на Земята в пространството.
 6. Строеж на планетата Земя.
 7. Литосферата – скалната обвивка на Земята. Главни форми на релефа на Земята.Форми на земната повърхност.
 8. Световен океан.Води на сушата.
 9. Атмосферно налягане и движение на въздуха. Влажност на въздуха.Валежи.
 10. Време и климат. Климатични пояси и области.
 11. Педосферата – почвената обвивка на Земята. Биосферата – обвивката на живото.
 12. Природни зони
 13. Природни ресурси на Земята – богатството, което трябва да се опазва.
 14. Население на Земята.
 15. Религии, културни традиции и бит на населението.
 16. Възникване и развитие на селата и градовете. Хората по света – различни и еднакви.
 17. Съвременна политическа карта на света. Международните организации – надеждата за по-добро общо бъдеще.
 18. Световно стопанство. География на промишлеността.География на земеделието. География на транспорта, търговията и туризма. Богат свят – беден свят.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитният билет съдържа два компонента: тест и отговор на въпрос по зададена тема, който има за цел да провери умението да се структурира  текст.

Отличен 6.00   се поставя на писмена работа, която има системно,подробно и актуализирано изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите и връзките между тях, най-нова и с необходимото количество информация.В работата няма смислови,фактически и правописни грешки.

Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която знанията са изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от основните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва  широк обхват. Няма смислови, фактически и правописни грешки.

Добър 4.00  се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – преобладават констатации на фактите. Използваната информация е недостатъчна за пълен анализ и изводи. Няма ясно изразено собствено отношение към възловите проблеми. Направени са малко фактически грешки, но те не са груби.

Среден 3.00  се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста констативност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни грешки.

Слаб 2.00  се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, направено е отклонение от темата.Допуснати са груби смислови, фактологични, стилови и правописни грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: География и икинимика, изд.Булвест

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Земята и Луната. Земята и другите планети. Звездното небе.

2. Тела и вещества. Температурно разширение и свиване. Топлопроводност.

3. Конвекция. Топене и втвьрдяване. Изпарение и кондензация.

4. Чисти вещества и смеси. Видове смеси.

5. Свойства и сьстав на вьздуха. Вьглероден диоксид.

6. Физични и химични промени.

7. Животински растителни клетки.

8. Едноклетьчни организми. Многоклетьчни организми.

9. Как растенията изготвят хранителни вещества. Хранене на животните.

10. Дишане на растенията. Дишане на животните.

11. Отделяне при организмите. Храносмилателна система.

12. Как дишаме.Отделяне при човека

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: Човекът и природата, изд.Булвест

МУЗИКА

 І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Писмена част

1.                Българският национален химн.

2.                Духов оркестър.

3.                Духови инструменти. Дървени. Медни

4.                Ритъм и метрум. Неравноделни метруми. Безмензурни мелодии.

5.                Ударни инструменти. Клавишни инструменти.

6.                Мелодия.

7.                Струнни инструменти.

8.                Музикални фори и жанрове.

9.                Календарни обреди.

10.            Първите български композитори. Създаване на „Химн на Св.Св. Кирил и Методий”

Практическа част

1.         Изпейте целия текст на „Мила Родино” и „Химн на Св.Св. Кирил и Методий”

2                    Изпейте темите от „Ода на радостта”; „Тракийски танци” – част по избор.

3.                  Изпейте по избор – тракийска / родопска или пиринска песен.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии:

            Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта. Крайната оценка е средноаритметична от двете.

ІІІ. УЧЕБНИК: Музика, изд.Просвета

ИЗОБРАЗИТЕЛНО  ИЗКУСТВО

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

 Писмена част

1.Първобитно изкуство

2.Изкуство на Двуречието

3.Изкуството на Древен Египет

4.Изкуство на Древна Гърция

5.Изкуство на Древен Рим

Практическа част

1.Рисуване на природен пейзаж

2.Рисуване на декоративно пано

3.Фигурална композиция на тема „Спорт”

4.Илюстрация по литературен текст

5.Рисуване на фантазен образ

6.Рисуване на интериор на тема „Моят дом”

7.Създаване на комикс

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели. Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно-практически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуство,които съответсвуват на Държавните образователни изисквания. Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и индивидуалните творчески прояви на ученика. Оценката по изобразително изкуство е комплексна (съдържа дидактически и естетически показатели).

ІІІ. УЧЕБНИК: Изобразително изкуство, изд. Анубис

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Нашите жилища и конструкциите в дома.

 1. Графично представяне на идеи при работа.
 2. Работа в екип.
 3. Стоки и услуги за дома.
 4. Наследство и традиции в дома.
 5. Все по – бързо и по – лесно.
 6. В хармония с природата.
 7. В домашната работилница.
 8. Как да измерваме и разкрояваме сами.
 9. Как да огъваме и използваме различни инструменти за рязане.
 10. Как се съединяват някои материали.
 11. Инвентар за градината и зеления кът.
 12. Източници на енергия в дома.
 13. Електрически ток. Работа на електродомакинските уреди.
 14. Здравословното хранене.
 15. В кухнята – лесно, приятно, безопасно.
 16. Топлинна обработка на хранителни продукти.
 17. Красиво и чисто не само по време на празник.
 18. Условия за отглеждане на домашни любимци.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

             Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

 ІІІ. УЧЕБНИК: Домашна техника и икономика, изд.Бит и техника - Варна

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Бягане 50 м.

2. Скок дължина от място.

3. Хвърляне на плътна топка.

4. Коремни преси.

5. Бягане на 300 м.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Изпитът по ФВС е практически и се оценява по критериите на Приложение № 5 от Указание по физкултура и спорт  1995/1996 г.

 

 


6 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗП и ЗИП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Български език

1.      Текстът в научната сфера на общуване

2.      Урочна статия

3.      Видове прости изречения по цел на общуване

4.      Безглаголни и безподложни изречения

5.      Сказуемно определение

6.      Безлични прости изречения

7.      Обособени части

8.      Вметнати думи и изрази

9.      Сложно съчинено изречение-видови, особености

10.  Притежателно местоимение

11.  Възвратни местоимения

12.  Неопределително и отрицателно местоимение

13.  Обобщително местоимение

14.  Глагол.Залогна глагола

15.  Сегашно деятелно причастие

16.  Минало свършено и минало несвършено деятелно причастие

17.  Минало страдателна причастие

18.  Деепричастие

19.  Минало неопределено време

20.  Минало предварително време

21.  Бъдеще време в миналото

22.  Съобщение. Обява

Литература

1.      Косачи-Елин Пелин

2.      Приказка без край-Михаил Енде

3.       Щастливият принц-Оскар Уайлд

4.      Серафим – Йордан Йовков

5.      Малкият принц - Екзюпери

6.      Лафонтен-басни- Гълъбът и мравката, Лъвът и мишката

7.      Клетниците – Виктор Юго

8.      Братчетата на Гаврош – Христо Смирненски

9.      Принцът и просякът – Марк Твен

10.  Из „Автобиогафия“  „Чужди езици“ Бранислав Нушич

11.  Художник – Веселин Ханчев

12.  История славянобългарская – Паисий Хилендарски

13.   Добри Чинтулов – песни

14.  Хубава си, моя горо – Любен Каравелов

15.  Хайдути- Христо Ботев

16.  Под игото – Радини вълнения- Иван Вазов

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗП И ЗИП:

            Отличен 6.00  се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: предава се съдържанието на художествения текст вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието; напълно е съобразена с дидактическата задача; не се допускат елементи на разсъждение; правилно и последователно се преобразува пряката реч в непряка; използва се подходящо глаголно време; не са допуснати граматични, правописни и пунктуационни грешки.

            Много добър 5.00  се поставя на писмена работа, в която се предава съдържанието  на художествения текст в съответствие с развитието на действието, вярно, но сбито; като цяло е съобразена с дидактическата задача; допускат се единични разсъждения върху отделни структурни елементи; преобразува се пряката реч в непряка, но в синтактичните конструкции са използвани повтарящи се глаголи; използва се подходящо основно  глаголно време,но се допускат единични грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения;допуснати са единични граматични, правописни или пунктуационни грешки. 

            Добър 4.00  се поставя на писмена работа, в която се предава съдържанието като цяло, но се пропускат и/ или разместват епизоди, важни за развитието на действието; изпълнена е непоследователно дидактическата задача, но се запазва смисълът на художествения текст; преразказва се, като се допуска елементи на разсъждение, преобразува се пряката реч в непряка, но се допускат пунктуационни грешки при оформянето й; използвано е подходящо основно глаголно време, но се допускат единични грешки в неговата употреба; допуснати са повтарящи се граматични, лексикални, правописни и пунктуационни грешки; използвани са еднотипни синтактични конструкции.

            Среден 3.00  се поставя на писмена работа,в която се предава съдържанието като цяло, но се пропускат отделни епизоди и се допуска смислово несъответствие; като цяло е съобразена с дидактическата задача, но е нарушена смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа; преразказва се, като се допускат елементи на разсъждение; неточно и непоследователно се преобразува пряката реч в непряка; използва се  неподходящо глаголно време; допуснати са груби и повтарящи се граматични, лексикални, правописни и пунктуационни грешки .

            Слаб 2.00 се поставя в писмена работа, в която са допуснати фактологични грешки  и се наблюдава неумение за вярно и изчерпателно предаване на съдържанието в съответствие с развитието на действието; не е съобразена с дидактическата задача; пряката реч не е преобразувана в непряка, поради което не са преразказани диалозите или монолозите в художествения текст;не се избира правилно наклонението на глагола и основното глаголно време; проявява се явна езикова некомпетентност.

ІІІ. УЧЕБНИК: Български език, изд. Булвест 2000; Литература, изд.Булвест                                               2000

АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК

     І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

UNIT

GRAMMAR

VOCABULARY

MODULE 1: FAMILY AND FRIENDS

Unit 1: Visiting friends

Present Simple

Present Continuous

Adverbs of Frequency

Places to stay on holiday

Phrases with v.make/do

Unit 2: When my Grandparents were kids

Past Simple

Past Continuous

When/While

Obsessions

Unit 3: Making friends

Yes/No Questions, WH Questions, Tag Questions

Adverbs of manner

Nationalities

MODULE 2: LOOKING COOL FEELING COOL

Unit 1: Food now and then

Articles

Quite/Very

Food and tastes

Unit 2: Eating out

Countable and Uncountable Nouns; Indefinite Pronouns

Preparing Food

Unit 3: Shopping Mania

Pronouns one/ones; Comparing Adjectives; too/enough

Materials and Patterns

MODULE 3: THE WORLD  IN MY EYES

Unit 1: Legends and Myths

And/but/or;

So/neither

Knights and castles

Unit 2: It's a small world

Future: be going to/will/shall

Means of Transport

Unit 3: Mind your Manners

Have/must/had to

Reflexive Pronouns

Emotions

MODULE 4: MAKING A BETTER WORLD

Unit 1: Animals in Need

Can/will be able to

Protected Animals

Unit 2: Bright Ideas

Adverbs of probability; may

Household Appliances

Unit 3: Worthy Causes

Hundreds of/thousand of

Natural disasters

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитът се провежда в две части- писмена и устна. Писмената част включва тестовете след всеки модул, които се оценяват по зададена скала, а именно:

           

Точки

Оценка

35 -32

6

31 - 28

5

27 - 24

4

23 - 19

3

18 - 0

2

            Устната част на изпита включва диалога на съответния урок и упражненията към него. Критериите за оценка са: произношение, разбиране на прочетеното, познаване на лексиката, отговор на въпроси, създаване на кратък устен текст. Окончателната оценка е средноаритметична от двете части.

ІІІ. УЧЕБНИК: HELLO! , изд.Просвета

МАТЕМАТИКА – ЗП и ЗИП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1

Числови изрази съдържащи степен. Намиране на неизвестна компонента при действие степенуване.

2

Действия със степени.

3

Положителни и отрицателни числа

4

Модул на рац.числа. Сравняване на рац.числа.

5

Събиране и изваждане на рац.числа

6

Алгебричен сбор

7

Събиране, изваждане и умножение на рац. числа

8

Умножение и деление на рационални. Намиране на неизвестен множител

9

Степенуване на рационални числа.

10

Декартова координатна система.

11

Дължина на окръжност. Лице на кръг. Построяване на кръгова диаграма

13

Правилен многоъгълник

14

Призма. Лице на повърхнина. Обем

15

Пирамида. Лице на повърхнина. Обем

16

Цилиндър. Лице на повърхнина. Обем

18

Конус. Лице на повърхнина. Обем

19

Сфера. Кълбо. Лице на повърхнина. Обем

20

Пропорции

21

Отношението a:b:c

22

Приложение на пропорциите

23

Рационални изрази. Цял израз.Числена стойност на израз.

24

Едночлен.Нормален вид на едночлен. Събиране и изваждане на едночлени.Подобни едночлени

25

Умножение, степенуване и деление на едночлени

26

Многочлен. Нормален вид на многочлена. Събиране и изваждане на многочлени.

27

Умножение на многочлен с едночлен. Умножение на многочлен с многочлен

28

Умножение на многочлен с многочлен

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗП И ЗИП:

Изпитния тест съдържа 10 задачи. Всяка задача се оценява с 2 точки. Оценката се определя по формулата:    Оценка  = 2 + брой точки : 5

ІІІ. УЧЕБНИК: Математика, изд.Архимед

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1.                  Операционни системи и носители на информация

2.                  Компютърна текстообработка – Word

3.                  Работа с графични изображения

4.                  Електронни таблици – Excel

5.                  Компютърна презентация

6.                  Интернет. Електронни адреси и електронно писмо

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

1. Писмена част

-  Дефиниране на понятията                                                                                 до 10 точки

-  Изложението  е подчинено на зададената тема                                                          до 15 точки

-  Не допуска правописни грешки                                                                         до 10 точки

 2. Практическа част

  -  Самостоятелност при изпълнение на задачата                                             до 15 точки

  -  Логическа последователност и пълнота на изпълнението                           до 10 точки                                                                         

Оценяване според брой точки:

Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60

                                                   

            Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.

ІІІ. УЧЕБНИК: Информационни технологии, изд.Регалия

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Българите навлизат в новото време.

2. Светът на Възрожденските българи.

3. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански.

4. Новото българско училище.

5. Движение за независима българска църква.

6. Борбите на българите през първата половина на ХІХ в.

7. Българската освободителна революция (1856 – 1868 ).

8. Българската освободителна революция (1869 – 1873 ).

9. Априлското въстание (1876 ).

10.Руско-турската война 1877 – 1878 г. и освобождението на България.

11.Българският национален въпрос.

12.Начало на Нова България.

13.Съединението.

14.Българска следосвобожденска демокрация до края на ХІХ в. ( 1886 – 1894 ).

15.България 1894 – 1901 г.

16.Война за национално обединение ( 1912 – 1918 )

17.Политически живот ( 1918 – 1925 ).

18.България в годините на ІІ-та световна война ( 1939 – 1944 )

19.Политическата система на комунизма.

20.Краят на тоталитарния строй в България 1989 – 1990 г.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитният билет съдържа два компонента: тест и отговор на исторически въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст.

            Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: История и цивилизация, изд. Просвета

ГЕОГРАФИЯ  И  ИКОНОМИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Африка – географско положение, големина и брегова линия.

2. Релеф на Африка. Климат на Африка. Природни зони на Африка.

3. Население на Африка. Страни в Африка

4. Южна Америка – географско положение и брегове. Релеф на Южна Америка.

5. Климат на Южна Америка. Природни зони на Южна Америка.

6. Население на Южна Америка. Страни в Южна Америка.

7. Северна Америка – географско положение и брегове. Релеф на Северна Америка.

8. Климат на Северна Америка. Природни зони на Северна Америка

9. Население на Северна Америка. Страни в Северна Америка.

10.Атлантически океан. Северен ледовид океан.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитният билет съдържа два компонента: тест и отговор на въпрос по зададена тема, който има за цел да провери умението да се структурира  текст.

Отличен 6.00   се поставя на писмена работа, която има системно,подробно и актуализирано изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите и връзките между тях, най-нова и с необходимото количество информация.В работата няма смислови,фактически и правописни грешки.

Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която знанията са изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от основните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва  широк обхват. Няма смислови, фактически и правописни грешки.

Добър 4.00  се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – преобладават констатации на фактите. Използваната информация е недостатъчна за пълен анализ и изводи. Няма ясно изразено собствено отношение към възловите проблеми. Направени са малко фактически грешки, но те не са груби.

Среден 3.00  се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста констативност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни грешки.

Слаб 2.00  се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, направено е отклонение от темата.Допуснати са груби смислови, фактологични, стилови и правописни грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: География и икинимика, изд.Булвест

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1.Видове движения. Скорост.

2. Сили. Сила на тежестта и тегло на телата.

3. Лост и макара. Натиск и налягане

4. Пльтност. Плаване на телата.

5. Електрични заряди и строеж на атома. Електричен ток и електрична верига.

6. Проводници и изолатори.

7. Последователно и успоредно свьрзване на консуматори.

8. Постоянни магнити.

9. Градивни частици на веществата.

10.Химичен елемент. Прости и сложни вещества.

11.Физични свойства на веществата.

12.Химични промени на веществата. Химични реакции.

13.Условия за протичане на химичните реакции. Признаци за протичане на химичните реакции.

14.Закон за запазване масата на веществата.

15.Кислород. Свойства на кислорода. Оксиди. Химично сьединяване. Получаване на кислород. Химично разлагане

16.Водород. Получаване на водород. Свойства на водорода.

17.Желязо. Свойства на желязото.

17.Движение на веществата в растителния организьм. Проводяща система.

18.Движение на веществата в животинския организьм. Крьвоносна система.

19.Дразнимост при животните. Нервна система.

20.Движения при животните. Опорно двигателна система.

21.Сьщност и значение на размножаването. Видове размножаване.

22.Размножаване на животните.

23.Размножаване на растенията.

24.Крьвоносна система. Крьвообращение.

25.Нервна система. Опорно двигателна система. Полова система.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: Човекът и природата, изд.Булвест

МУЗИКА

 І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Писмена част

1.                  Панчо Владигеров.

2.                  Веселин Стоянов

3.                  Филип Кутев.

4.                  Средна Северна България.

5.                  Добруджа.

6.                  Шоплук.

7.                  Български народни танци.

8.                  Съвременни танци.

9.                  Старинни европейски танци.

10.              Салонни танци.

Практическа част

-                     изпей с целия текст песен от училищния репертоар;

-                     изпей предпочитана песен ( вкл. от извънучилищния репертоар).

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии:

            Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта. Крайната оценка е средноаритметична от двете.

ІІІ. УЧЕБНИК: Музика, изд.Просвета

ИЗОБРАЗИТЕЛНО  ИЗКУСТВО

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Писмена част

1. Разновидности на пейзажния жанр.

2. Поздравителна картичка.

3. Натърморт.

4. Абстрактно изкуство.

5. Фантазните образи в изобразителното изкуство.

6. Декоративно-приложни изкуства.

7. Видове изящни изкуства.

8. Линогравюра.

9. Народни обичаи и празници.

Практическа част

1. Рисуване на морски пейзаж.

2. Изработване на поздравителна картичка.

3. Рисуване от натура на предмети с ръбеста и цилиндрична форма.

4. Създаване на нефигурална композиция на абстрактното изкуство.

5. Създаване на цветна линогравюра.

6. Рисуване на портрет.

7. Създаване на отворене декоративна композиция.

8. Илюстриране на литературен текст с фантазно съдържание

9. Създаване на български национален костюм.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели. Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно-практически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуство,които съответсвуват на Държавните образователни изисквания. Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и индивидуалните творчески прояви на ученика. Оценката по изобразително изкуство е комплексна (съдържа дидактически и естетически показатели).

ІІІ. УЧЕБНИК: Изобразително изкуство, изд. Анубис

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Представяне на идеи в различна форма

2. Ергономия.Ергономични изисквания

3. Приложение на информационните технологии

4. Занаяти-минало и съвременост

5. Фирмата катоформа на организация на бизнеса

6. Фирмата в конкурентна среда

7. Реклама

8. Неразглобяеми съединения

9. Пробивна машина

10.Довършители операции

11.Шевна машина

12.Основни параметри на електрическата верига

13.Преобразуватели и консуматори на ел. Енергия

14. Видове инсталации-осветителна, сигнална, охранителна

15.Енергийни разходи

16.Топлинна обработка на хранителни продукти

17. Българска национална кухня

18. Аграрни дейности

19.Икебна

20.Фермата като възможност за семеен бизнес

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

             Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: Домашна техника и икономика, изд.Бит и техника - Варна

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗП и ЗИП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Бягане на50м.

2. Скок дължина от място

3. Хвърляне на плътна топка /кор.преси

4. Бягане на 300/600 м.

5. Лицеви опори/момчета/; Коремни преси/момичета/

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Изпитът по ФВС е практически и се оценява по критериите на Приложение № 5 от Указание по физкултура и спорт  1995/1996 г.

 


7 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗП и ЗИП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Български език

1.                  Аргументативен текст – същност.

2.                  Сложно изречение – същност, анализ.

3.                  Коментар на художествен текст – същност, практическа работа.

4.                  Фразеологични словосъчетания.

5.                  Дума. Лексикално значение на думата.

6.                  Глагол. Вид на глагола.

Литература

1.Иван Вазов – “ Една българка” – Композиционна схема.

2. Иван Вазов – “Немили – недраги” – Композиционна схема.

3. Алеко Константинов – “ Бай Ганьо” –Рреч на героя.

4. Елин Пелин – “ По жътва” – Изследване на художествен детайл.

5. Пейо Яворов – “ Заточеници” – Художественото майсторство на поета.

6. Ал. Константинов – “ До Чикаго и назад” – Красотата на Ниагара.

7. Иван Вазов – “ Опълченците на Шипка” – Ролята на антитезата.

Развитие на речта

1 .Съчинение разсъждение по житейски проблем.

2. Трансформиращ преразказ по изучавана творба.

3 .Отговор на литературен въпрос  върху изучавана творба.

4. Есе – същност, разработване.

5. Съчинение разсъждение по нравствено – етичен проблем.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕЗП и ЗИП:

Оценяването е съобразено с ДОИ за създаване на ученически писмени ученически текстове (преразказ, съчинение), които са предвидени в учебната програма за съответната образователна степен.

1. Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение (общо 30 точки)

Оценяването включва:

 1. Литературни компетентности
 2. Компетентности за създаване на аргументативен текст
 3. Езикови компетентности

Критерий

Точки

1.

Литературни компетентности

10

1.1.

Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се ориентира в системата на хуманитерните проблеми и ценности 

2

1.2.

Осъзнава актуалността на разработвания проблем  

2

1.3.

Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в социокултурния контекст на епохата 

4

1.4.

Осмисля темата и подчинява разработката  на нея 

2

2.

Компетентности за създаване на аргументативен текст

12

2.1.

Формулира точна, ясна и изчерпателна теза

4

2.2.

Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация 

4

2.3.

Прави адекватни изводи и заключения 

2

2.4.

Умее да балансира собствен текст и цитати от художествената творба

1

2.5.

Оформя графически правилно текста

1

3.

Езикови компетентности

8

3.1.

Владее и прилага правописната норма

2

3.2.

Владее и прилага лексикалната норма

2

3.3.

Владее и прилага граматичната норма

2

3.4.

Владее и прилага пунктуационната норма

2

Таблица за оценяване според предварително заявения брой точки 30 точки

Точки

Оценка

28  -  30

6

21 – 27

5

14  - 20

4

11  - 13

3

0  - 10

2

ІІІ. УЧЕБНИК: Български език, изд. Булвест 2000; Литература, изд.Булвест 2000

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

UNIT

GRAMMAR

VOCABULARY

I.My World – Local and Global

1. My Mates and I

Present Simple and Present Continuous

Describing Personality

2. Where is it Made?

Present Simple Passive

Materials

3. The Beauty of Duties

Future Forms: Present Simple and present Continuous. Must / have to

Duties and Responsibilities at Home

II. Echoes of the Past

1. The Tudors

Past Simple and Past Continuous. Prepositions of Time. The definite article.

Relationships

2. All the World is a Stage

Past Simple Passive

The Theatre

3. Amazing Inventions and Discoveries

Could / can / be able to. Zero Article. Another / other

Finding and Creating

III. Leisure and Pleasure

1. I’ve read it! I’ve seen it!

The Present Perfect.

Ever / never

Success

2. The Adventure Starts Here!

The Present Perfect.

Since / for

Sports Equipment and outdoor gear

3. Better Safe than Sorry

Should / ought to.

All / both / several / none.

Might / would

Internet Slang and SMS Language

IV. The World Seen Through Different Eyes

1. Let’s Celebrate!

The Present Perfect. Been to / gone to. Adverbs of Degree

Emotional Reactions

2. Have you Heard the News?

The Present Perfect and Past Simple. Prepositional Verbs.

The Media

3. Home, Sweet Home!

Adverbial Clauses of Time, Places and Manner

Dwellings

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитът се провежда в две части- писмена и устна. Писмената част включва тестовете след всеки модул, които се оценяват по зададена скала, а именно:

           

Точки

Оценка

35 -32

6

31 - 28

5

27 - 24

4

23 - 19

3

18 - 0

2

            Устната част на изпита включва диалога на съответния урок и упражненията към него. Критериите за оценка са: произношение, разбиране на прочетеното, познаване на лексиката, отговор на въпроси, създаване на кратък устен текст.

Окончателната оценка е средноаритметична от двете части.

ІІІ. УЧЕБНИК: HELLO!, изд. Просвета

МАТЕМАТИКА – ЗП и ЗИП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Формули за съкратено умножение. Разлагане на многочлени на множители

2. Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави.

3. Ъгли, получени при пресичане на две прави с трета. Признаци за успоредност на две прави.

4. Триъгълник. Сбор на ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник.

5. Уравнение с едно неизвестно. Линейни уравнения. Линейно параметрично уравнение.

6. Моделиране с линейни уравнения – задачи от движение, задачи от работа, задачи от капитал, задачи от смеси и сплави.

7. Еднакви триъгълници – първи и втори признак за еднаквост на два триъгълника.

8. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник. Симетрала на отсечка.

9. Трети признак за еднаквост на два триъгълника

10. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°.

11. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник.

12. Признак за еднаквост на два правоъгълни триъгълника.

13. Ъглополовяща на ъгъл. Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник.

14. Линейно неравенство с едно неизвестно. Начини за представяне на решенията на    линейното неравенство. Неравенства свеждащи се до линейни.

15. Неравенства между страни и ъгли в триъгърника. Неравенство на триъгълника.

16. Успоредник. Правоъгълник. Ромб. Квадрат.

17. Трапец. Равнобедрен трапец.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗП и ЗИП:

Изпитния тест съдържа 8 задачи. Всяка задача се оценява с 2 точки. Оценката се определя по формулата:    Оценка  = 2 + брой точки : 4

Точки

Оценка

16 - 13

6

12 - 9

5

8 - 5

4

4 – 3

3

2 - 0

2

ІІІ. УЧЕБНИК: Математика, изд. Архимед

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1. Компютърна система

Основни технически параметри на частите на компютърна система

Настройки на операционната система на ниво потребителски интерфейс

2. Защита на данните в компютърната система

Средства и методи за защита на информация. Използване на антивирусни програми

3. Електронни таблици

Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица

Основни операции с клетки и области в елетронна таблица. Работни листове.

Сортиране на данни по зададени критерии. Търсене и замяна на данни. Логически оператори.

Основни типове диаграми. Графична интерпретация на данните.

Отпечатване на таблица и на отделни части от нея.

4. Компютърна текстообработка

Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи.

Създаване и оформяне на таблици със средствата на текстообработваща програма.

Вмъкване, оформяне и позициониране на нетекстови обекти в текстов документ – художествен надпис, графична форма, текстово каре, рамка.

Прехвърляне на данни между няколко текстови документа.

5. Компютърна презентация

Създаване на компютърна презентация по зададена тема. Използване на звукови ефекти, диаграми и таблици.

Запазване на презентация в различни файлови формати.

Правила за представяне на презентация пред публика.

6. Интернет

Същност на глобалната мрежа Интернет. Основни начини за достъп до Интернет.

Работа с програма за комуникация в реално време. Правила за сигурност на децата в

Интернет.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

1. Писмена част

-  Дефиниране на понятията                                                                                 до 10 точки

-  Изложението  е подчинено на зададената тема                                                          до 15 точки

-  Не допуска правописни грешки                                                                         до 10 точки

 2. Практическа част

  -  Самостоятелност при изпълнение на задачата                                             до 15 точки

  -  Логическа последователност и пълнота на изпълнението                           до 10 точки

                                                                                                                                            

Оценяване според брой точки:

Брой точки

Оценка

60 - 57

6

56 - 49

5

48 -41

4

40 -30

3

29 - 0

2

                                                   

            Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.

ІІІ. УЧЕБНИК:Информационни технологии, изд.Архимед

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. В началото на човешката история. „Неолитната революция” – преходът към земеделие и ското въдство. Днешните български земи – огнище на цивилизация.
 2. Страната на Нил. Владетел и общество, религия в древен Египет.
 3. Първите държави в Месопотамия. Обществата в Месопотамия.
 4. Империите на Древния изток. История и религия на древните евреи.
 5. Егейските цивилизации и раждането на Елада. Античният свят и войната. Троянската война.
 6. Античният полис и неговите граждани. Спарта и Атина през VIV век пр.Хр.
 7. Културата на древна Елада
 8. Тракийската държавност. Одриското царство. Тракийската култура
 9. Империята на Александър Македонски. Елинистическата цивилизация
 10. Древна история на Италия. Раждането на Рим. Римската република
 11. Римската военна експанзия в Средиземноморието

12. От република към империя. Ранната Римска империя.

13. Общество и религия в Римската империя

14. Късната Римска империя

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитният билет съдържа два компонента: тест и отговор на исторически, въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст.         

            Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: История и цивилизация, изд. Булвест

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ:

 1. Географско положение, граници и големина на Азия. Брегове и брегова линия
 2. Релеф, климат и води на Азия
 3. Природни зони на Азия-от полярните пустини до зоната на степите
 4. Население, политическа карта и стопанство на Азия
 5. Страни в Източна и Южна Азия. Япония и Китай
 6. Страни в Източна и Южна Азия. Индия. Страни в Западна и Централна Азия. Турция и Саудитска Арабия
 7. Страни в Западна и Централна Азия. Казахстан
 8. Индийски океан
 9. Географско положение, граници и големина на Австралия. Брегове и брегова линия
 10. Релеф, климат, води и природни зони на Австралия
 11. Население на Австралия. Австралийски съюз
 12. Тихи океан.
 13. Океания – население и стопанство          
 14. Географско положение, граници и големина на Антарктида. Природата на Антарктида.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Отличен 6.00  се поставя на писмена работа, която има системно,подробно и актуализирано изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите и връзките между тях, най-нова и с необходимото количество информация.В работата няма смислови,фактически и правописни грешки.

Много добър 5.00  се поставя на писмена работа, в която знанията са изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от основните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва много широк обхват. Няма смислови,фактически и правописни грешки.

Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – преобладават констатации на фактите. Използваната информация е недостатъчна за пълен анализ и изводи. Няма ясно изразено собствено отношение към възловите проблеми. Направени са малко фактически грешки и те не са груби.

Среден 3.00  се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста констативност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни грешки.

Слаб 2.00  се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, направено е отклонение от темата.Допуснати са груби смислови, фактологични, стилови и правописни грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: География и икономика, изд. Булвест

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Многообразие и класификация на организмите.

2. Обща характеристика на предядрените едноклетьчни организми. Бактерии. Цианобактерии.

3. Обща характеристика на сьщинскоядрените  едноклетьчни организми.

4. Тип Коренокожки. Тип Камшичести. Тип Ресничести. Колониални едноклетьчни организми.

5. Обща характеристика на растенията.

6. Талусни растения. Водорасли.

7. Растителни органи. Вегетативни органи.

8. Кормусни растения. Отдел мьхове.

9. Отдел Папратови.

10. Отдел Семенни растения. Подотдел

11. Голосеменни. Многообразие на голосеменните растения

12. Обща характеристика на гьбите. Многообразие на гьбите.

13.. Обща характеристика на животните.

14. Тип Мешести. Мнгообразие на мешестите животни.

15. Тип Плоски, кръгли, прешленести червеи.

16. Тип Членестоноги.

17. Клас Ракообразни и клас Паякообразни.

18. Клас Насекоми. Многообразие на  членестоногите.

19. Тип Мекотели. Мнгообразие на  мекотелите.

20. Роля на живите организми в крьговрата на ваществата.

21. Роля на  едноклетьчните организми в природата.

22.Паразитни едноклетьчни организми. Заболявания на човека причинени от едноклетьчни организми. Хигиенни норми.

23. Паразитни растения ирастения – хищници.

24. Паразитни гьби. Заболявания на човека причинени от паразитни гьби.  Хигиенни норми.

25. Безгрьбначни животни - паразити. Заболявания на човека причинени от безгрьбначни паразити.  Хигиенни норми.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Отличен 6.00се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: Биология и здравно образование, изд.Анубис

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1.Електричен заряд  и електричен ток. Електрично напрежение.

2. Закон на Ом.Електрично съпротивление

3.Последователно и успоредно свързване на консуматори.

4.Електрична енергия. Закон на Джаул – Ленц.

5.Мощност на електричния ток.

6. Магнитно действие на тока, който тече по намотка. Електромотор.

7.Светлина. Отражение и пречупване на светлината.

8. Пьлно вьтрешно отражение. Спектьр на светлината

9.Плоско  огледало. Сферични огледала. Лещи.

10.Окото като оптичен уред.

11.Трептения. Звук.

12.Строеж на  атома и атомното ядро. Радиоактивност.

13.Слънчева система.

14.Слънце и звезди.

15.Галактики.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Отличен 6.00се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

            Среден 3.00се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

            Слаб 2.00се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: Физика и астрономия, изд. Булвест

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  - ЗП и ЗИП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1.Химични знаци. Химични формули. Валентност

2.Наименование на веществата. Химични уравнения.

3. Натрий. Натриева основа. Основи.

4.Алкална група. Прости вещества. Алкални елементи – химични съединения.

5.Хлор.Хлороводород.

6. Солна киселина.Киселини.

7.Халогенна група. Прости вещества.

8.Химични съединения на халогенните елементи

9.Периодичен закон и периодична система.

10.Закономерности впериодичната система.

11.Топлинни ефекти при химичните реакции.

12.Скорост на химичните реакции.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗП И ЗИП:

            Отличен 6.00се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

            Среден 3.00се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

            Слаб 2.00се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: Химия и опазване на околната среда, изд.Педагог

МУЗИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Писмена част

1.                  Музиката в древните култури. Средновековие.

2.                  Ренесанс. Възраждането в България.

3.                  Европейски класицизъм. Барок.

4.                  Музикална Европа през 19 век.

5.                  Музикалната култура на САЩ на границата на 19 -20 век.

6.                  Афро-американската музика – 20 век.

7.                  Опера. Оперета. Балет. Мюзикъл. Стил.

8.                  Инструментални жанрове. Сонатна форма.

9.                  Рокендрол. Сериозната и популярната музика в 20 век.

10.              Медии и технологии. Музиката в съвременната глобализация.

Практическа част

1. Изпей тема от канон; ария на Орфей; „Пролет” – 1 ч.; Моцарт – 1 тема из 1 част на Симфония № 40; романтична творба;

2.Предпочитана песен от училищния репертоар; друга песен

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии:

             Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта. Крайната оценка е средноаритметична от двете.

ІІІ. УЧЕБНИК: Музика, изд. Анубис

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Писмена част

1.Изкуство на ренесанса в Италия

2.Ренесанса в страните от северна Европа

3.Изкуство на Българското възраждане

Практическа част

1.Рисуване на улица със сгради(с една убежна точка)

2.Рисуване на натюрморт от натура(в топли,студени или контрастни цветове)

3.Рисуване на природен пейзаж

4.Рисуване на фигурална композиция на тема „На пазар”

5.Проект на нефигурално декоративно пано

6.Създаване на идеен проект на предмет от бита

7.Проект за витраж

8.Рисуване на герой или същество на тема фентъзи

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели.

            Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно-практически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуство, които съответсвуват на Държавните образователни изисквания.

            Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и индивидуалните творчески прояви на ученика. Оценката по изобразително изкуство е комплексна - средноаритметична от двете.

ІІІ. УЧЕБНИК: Изобразително изкуство, изд. Анубис

ТЕХНОЛОГИИ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1.                  Електрически вериги, компоненти, връзки и схеми.

2.                  Електронни елементи и схеми.

3.                  Технически средства за измерване и контрол.

4.                  Градивни елементи на техническите обекти и системи.

5.                  Обработваща и монтажна техника.

6.                  Професионални дейности при разработване и експлоатация на технически обекти.

7.                  Материали – произход и приложение.

8.                  Свойства на материалите с техническо значение.

9.                  Технически устройства и системи за комуникация.

10.              Компютърни системи. Основни компоненти.

11.              Устройства за автоматичен контрол, управление и регулиране.

12.              Компютърът в проектирането и информационното осигуряване на технически    обекти и системи.

13.              Проектиране на технически обекти.

14.              Основи на конструирането.

15.              Технология и технологични процеси.

16.       Техническо документиране и стандартизация.

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

             Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: Технологии, изд. Бит и техника Варна

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Бягане на 50 м.

2. Скок дължина от място.

3. Хвърляне на плътна топка.

4. Бягане на 600 м.

5. Коремни преси.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Изпитът по ФВС е само практически. Критерии за оценяване са в съответствие с Приложение № 5 от Указание по физкултура и спорт 1995/1996 г.


8 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗП и ЗИП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Народни и социални говори

2. Правописна норма; Пунктуационна норма; Лексикална норма;  Правоговорна норма

3. Стил; Разговорен стил; Публицистичен стил; Научен стил; Официално-делови стил; Художествен стил

4. Ученически текстове - видове

5. Епически жанрове – видови, особености

6. Николай Лилиев  „Тихият пролетен дъжд“ - анализ

7. Димчо Дебелянов  „Да се завърнеш в бащината къща“-анализ

8. Елисавета Багряна  „Потомка“ - анализ

9. Блага Димитрова  „Жена“-анализ

10.Николай Хайтов  „Дервишово семе“ –анализ

11.Ивайло Ретров  „Преди да се родя“ – анализ

12.Валери Петров  „Японски филм“ – анализ

13.Павел Вежинов  „В един есенен ден по шосето“- анализ

14.Христо Смирненски  „Зимни вечери“ - анализ

15.Светослав Минков  „Дамата с рентгеновите очи“ – анализ

16.Никола Вапцаров „Песен за човека“ - анализ

17.Емилиян Станев „Крадецът на праскови“ – анализ

18.Йордан Радичков „Нежната спирала“ – анализ

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Оценяването е съобразено с ДОИ за създаване на ученически писмени ученически текстове (преразказ, съчинение), които са предвидени в учебната програма за съответната образователна степен.

1. Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение (общо 30 точки)

Оценяването включва:

 1. Литературни компетентности
 2. Компетентности за създаване на аргументативен текст
 3. Езикови компетентности

Критерий

Точки

1.

Литературни компетентности

10

1.1.

Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се ориентира в системата на хуманитерните проблеми и ценности 

2

1.2.

Осъзнава актуалността на разработвания проблем  

2

1.3.

Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в социокултурния контекст на епохата 

4

1.4.

Осмисля темата и подчинява разработката  на нея 

2

2.

Компетентности за създаване на аргументативен текст

12

2.1.

Формулира точна, ясна и изчерпателна теза

4

2.2.

Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация 

4

2.3.

Прави адекватни изводи и заключения 

2

2.4.

Умее да балансира собствен текст и цитати от художествената творба

1

2.5.

Оформя графически правилно текста

1

3.

Езикови компетентности

8

3.1.

Владее и прилага правописната норма

2

3.2.

Владее и прилага лексикалната норма

2

3.3.

Владее и прилага граматичната норма

2

3.4.

Владее и прилага пунктуационната норма

2

Таблица за оценяване според предварително заявения брой точки 30 точки

Точки

Оценка

28  -  30

6

21 – 27

5

14  - 20

4

11  - 13

3

0  - 10

2

ІІІ. УЧЕБНИК: Български език, изд. Булвест 2000; Литература, изд.Булвест 2000

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

UNIT

GRAMMAR

VOCABULARY

I.Citizens of the World

1. School Uniforms

Present Simple and Present Continuous

Present Simple Passive

School uniforms

2. Ambitions and Values

Past Simple and Past Continuous

Verb + Noun Collocation

Achieving your goals

3. A dream that has come true

Present Perfect

Indirect Questions

Travelling

4. A Citizen of 21st Century

Sentence adverbs

Each/every

Technology adjectives

5. The three RS - Reduce, Reuse, Recycle

Should/ought to

Modal verbs of probability

Sources of energy

II. A World of Imagination and Creativity

1. The Wonders of the World

Passive Voice

Articles with Geographical names

Geographical Features

2. Unsolved Mysteries

First Conditional

Verb + Noun Collocations

Science Fiction

3. A Friend from the Stars

Past Perfect

Personality Adjectives

4. Let my Spirit Fly!

Quantifiers

Jobs

5. Modern Day Addictions

Impersonal constructions

Either/neither

Addictions

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитът се провежда в две части- писмена и устна. Писмената част включва тестовете след всеки модул, които се оценяват по зададена скала, а именно:

           

Точки

Оценка

35 -32

6

31 - 28

5

27 - 24

4

23 - 19

3

18 - 0

2

            Устната част на изпита включва диалога на съответния урок и упражненията към него. Критериите за оценка са: произношение, разбиране на прочетеното, познаване на лексиката, отговор на въпроси, създаване на кратък устен текст.

            Окончателната оценка е средноаритметична от двете части.

ІІІ. УЧЕБНИК: HELLO!, изд. Просвета

МАТЕМАТИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

 1. Ирационални числа. Квадратен корен. Преобразуване на изрази
 2. Квадратно уравнение. Формула за корените на квадратното уравнение
 3. Вектор. Събиране и изваждане на вектори. Умножение на вектор с число
 4. Делене на отсечка в дадено отношение.
 5. Средна отсечка в триъгълник. Медицентър на триъгълник
 6. Средна основа на трапец
 7. Функционална зависимост. Таблично и графично задаване на функции
 8. Права пропорционалност. Обратна пропорционалност. Графика
 9. Линейна функция. Графика
 10. Графично представяне на решенията на уравнение
 11. Осева симетрия
 12. Ротация
 13. Централна симетрия
 14. Транслация. Еднаквости
 15. Уравнения от първа степен с две неизвестни
 16.   Системи линейни уравнения с две неизвестни. Решаване чрез заместване
 17. Решаване на системи линейни уравнения чрез събиране
 18. Параметрични системи линейни уравнения с две неизвестни
 19. Системи линейни неравенства с едно неизвестно
 20. Неравенства |ax + b| < c и |ax + b| > c Окръжност, описана около триъгълник
 21. Използване на графики на функции при решаване на неравенства
 22. Окръжност. Допирателни. Взаимно положение на две окръжности
 23. Дъга от окръжност. Централен ъгъл
 24. Вписан ъгъл. Периферен ъгъл
 25.   Ъгли, чиито рамене пресичат окръжност
 26. Вписана окръжност
 27. Четириъгълник, вписан в окръжност
 28. Четириъгълник, описан около окръжност
 29. Геометрично място на точки. Геометрично място на точки, от които дадена отсечка се вижда под даден ъгъл

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗП и ЗИП:

Изпитния тест съдържа 8 задачи. Всяка задача се оценява с 2 точки. Оценката се определя по формулата:    Оценка  = 2 + брой точки : 4

Точки

Оценка

16 - 13

6

12 - 9

5

8 - 5

4

4 – 3

3

2 - 0

2

ІІІ. УЧЕБНИК: Математика, изд. Архимед

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1. Развитие на компютърната техника

2. Компютърни конфигурации

3. Операционна система

4. Инсталиране на софтуер

5. Търсене на файлове

6. Периферни устройства

7. Архивиране на данни

8.Пренасяне на архивирани данни

9. Компютърни мрежи

10. Същност и структура на Интернет. Защита на данни в мрежова среда

11. Обем на файловете в Интернет

12. Основни етапи в разработването на уеб сайт. Създаване на уеб сайт

13. Front Page – стартиране, работен екран, настройки

14. Създаване на заглавна страница във Front Page, редактиране, форматиране, съхраняване

15. Навигация във Front  Page

16. Публикуване на сайт във Front Page

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

1. Писмена част

-  Дефиниране на понятията                                                                                 до 10 точки

-  Изложението  е подчинено на зададената тема                                                          до 15 точки

-  Не допуска правописни грешки                                                                         до 10 точки

 2. Практическа част

  -  Самостоятелност при изпълнение на задачата                                             до 15 точки

  -  Логическа последователност и пълнота на изпълнението                           до 10 точки

                                                                                                                                 

Оценяване според брой точки:

Брой точки

Оценка

60 - 57

6

56 - 49

5

48 -41

4

40 -30

3

29 - 0

2

                                                   

            Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.

ІІІ. УЧЕБНИК:Информационни технологии, изд.Архимед

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ЗП И ЗИП

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Великото преселение на народите

2. Византия от Античност към Средновековие

3. Франкската държава и империя

4. Арабите, възникването на исляма и арабо-ислямската култура

5. Иконоборци и иконопочитатели във Византия

6. Създаване и укрепване на средновековна България

7. Разпадането на Франкската империя

8. Разцвет на Византийската империя

9. Славянският свят през ІХ-Х век

10. България – от могъщество към загуба на независимост

11.Средновековното общество

12.Германското кралство и Свещената Римска империя

13.От Ил дьо Франс до кралство Франция

14.Англия преди и след норманското завоевание

15.Кръстоносни походи

16.Възникване и облик на средновековните градове

17.Хората на Средновековието

18.Византия при управлението на династията Комнини

19.Възстановяване и укрепване на българската държава

20.Западна Европа през ХІІІ-ХІV век

21.Германия: от мечтата за Италия до разширението на Изток

22.Френското кралство през ХІІІ-ХІV век

23.Възникване на Английския парламент

24.Испания – от арабското завоевание до обединението

25.Стогодишната война

26.Италия – родината на хуманизма и на Ранното възраждане

27.Късна Византия ХІІІ-ХІV век

28.Славянският свят през ХІІІ-ХІV век

29.България през ХІІІ – ХІV век: от могъщество към гибел

30.Османското нашествие и раждането

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитният билет съдържа два компонента: тест и отговор на исторически, въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст.         

            Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: История и цивилизация, изд. Анубис

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Географско положение, брегова линия и големина на Европа.

2. Релеф на Европа.

3. Полезни изкопаеми на Европа.

4. Климат на Европа.

5. Води на Европа.

6. Природни зони на Европа.

7. Население на Европа.

8. Страни в Европа.

9. Географско положение, граници и брегова линия на Балканския полуостров.

10.Релеф на Балканския полуостров.

11.Балкански страни.

12.Географско положение и граници на България.

13.Релеф на България.

14.Климат на България.

15.Води на България.

16.Природни области в България.

17.Население на България.

18.Селищата в България.

19.Стопанство на България.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Отличен 6.00  се поставя на писмена работа, която има системно,подробно и актуализирано изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите и връзките между тях, най-нова и с необходимото количество информация.В работата няма смислови,фактически и правописни грешки.

Много добър 5.00  се поставя на писмена работа, в която знанията са изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от основните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва много широк обхват. Няма смислови,фактически и правописни грешки.

Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – преобладават констатации на фактите. Използваната информация е недостатъчна за пълен анализ и изводи. Няма ясно изразено собствено отношение към възловите проблеми. Направени са малко фактически грешки и те не са груби.

Среден 3.00  се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста констативност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни грешки.

Слаб 2.00  се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, направено е отклонение от темата.Допуснати са груби смислови, фактологични, стилови и правописни грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: География и икономика, изд. Анубис

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Устройство и характеристика на рибите.

2. Устройство и характеристика на земноводните.

3. Устройство и характеристика на влечугите.

4. Устройство и характеристика на птиците.

5. Устройство и характеристика на бозайниците.

6. Клетка. Тькани. Епителна и сьединителна тькан. Мускулна и нервна тькан. Кожа.

7. Устройство на костите и ставите. Череп. Кости и стави на гръбначния стълб, гръдния кош и крайниците.

8. Мускули.

9. Крьв. Сьрце и крьвоносни сьдове. Сьрдечна дейност и кръвообращение.

10.Хранене. Храносмилане. Храносмилане в устната кухина. Храносмилане в стомаха и червата

11.Отделителни органи. Дихателни органи.

12.Мьжка полова система. Женска полова система.

13.Оплождане и  развитие на зародиша. Следзародишно развитие.

14.Грьбначен мозьк. Главен мозьк.

15.Вегетативна нервна система. Зрителна сетивна система.

16.Хипофиза , щитовидна жлеза,околощитовидни жлези.

17.Задстомашна жлеза, надбьбречни жлези,  полови жлези.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Отличен 6.00се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: Биология и здравно образование, изд.Анубис

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Механично  движение.

2. Скорост и ускорение. Равноускорително движение.

3. Свободно падане на телата. Равнозакъснително движение.

4. Принципи на механиката.

5. Видове сили. Работа и мощност.

6. Кинетична  и потенциална енергия.

7. Закон за запазване на механичната енергия.

8. Макара и наклонена равнина.

9. Налягане на течности и газове.

10.Хидростатично налягане.

11.Закон на Архимед.

12.Топлинно движение на градивните частици на веществото.

13.Температура. Топлообмен. Топлинен баланс.

14.Първи принцип на термодинамиката.

15.Изотермен процес. Идеален газ.

16.Изохорен  процес и изобарен процес.

17.Топене и втвърдяване. Изпарение и кондензация.

18.Двигатели с вътрешно горене.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Отличен 6.00се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

            Среден 3.00се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

            Слаб 2.00се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: Физика и астрономия, изд. Булвест

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Строеж на атома.Електронна обвивка.

2. Калций. Съединения на калция.

3. Обща характеристика на елементите от II А група на ПС.

4. Елементи от II А група  и техните съединения.

5. Обща характеристика на елементите от VI А група на периодичната система.

6. Сяра. Съединения  на сярата. Сярна киселина.

7. Алуминий. Съединения на алуминия.

8. Водата като разтворител. Дисоциация във водни разтвори

9. Водни разтвори на киселини, основи и соли. Окислително – редукционни процеси.

10.Ред на относителна активност на металите.

11.Прости вещества -метали и  неметали.

12.Оксиди и хидроксиди.

13.Безкислородни и кислородсъдържащи киселини. Соли.

14.Органична химия. Органични съединения. Видове.

15.Въглеводороди.

16.Горива. Нефт и природен газ. Екологични проблеми.

17.Кислородсъдържащи органични съединения.

18.Химични влакна и пластмаси. Екологични проблеми.

19.Въглехидрати и мазнини.

20.Белтъци  и биокатализатори.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Отличен 6.00се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

            Среден 3.00се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

            Слаб 2.00се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: Химия и опазване на околната среда, изд.Педагог

МУЗИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Писмена част

1. Музика, общество, време. Възникване и развитие на музикалните инструменти.

2. Музика, общество, време. Изпълнителски състави

3. Музика, общество, време. Фолклорът.

4. Музика, общество, време. Български музикален фолклор.

5. Музика, общество, време. Стилът музика, който предпочитам.

6. Българска музикална култура. Български композитори-класици.

7. Жанровете и времето.

8. Импровизационни и свободни форми в съвременната музика. Музикални форми.

Практическа част

1. Изпейте химна на Република България.

2. Изпълнете възрожденска песен: Вятър ечи; Стани, стани юнак балкански; Къде си вярна, ти любов, народна; Хубава си моя горо.

3. Изпълнете предпочитана "вечна" българска песен: Моя страна; Да те жадувам; Един неразделен клас; Една българска роза.

4.  Изпълнете българска народна песен по избор.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии:

             Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта. Крайната оценка е средноаритметична от двете.

ІІІ. УЧЕБНИК: Музика, изд. Анубис

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Писмена част

1. Изкуство на Новото време (ХVІІ-ХІХ век)

2. Изкуство на Новото време – реализъм, импресионизъм, постимпресионизъм

3. Модерно и съвременно изкуство. Фовизъм, експресионизъм, кубизъм, футоризъм

4. Модерно и съвременно изкуство. Абстракционизъм, дадаизъм, сюреализъм

5.Модерно съвременнoизкуство. Попарт, опарт, кинетично изкуство, хепънинг, пърформанс.

6. Ново българско изкуство (1878г./1940г.)

Практическа част

1. Рисуване на архитектурен пейзаж-живопис

2. Рисуване на натюрморт от натура

3. Фигурална композиция на тема спорт

4. Проект за светлинна реклама

5. Проект за опаковъчна хартия на модулен принцип

6. Проектиране на мебел за обзавеждане на жилищен интериор

7. Създаване на проект за графит

8. Рисуване на фигурална композиция на фантастична тема

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели.Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно-практически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуство, които съответсвуват на Държавните образователни изисквания.Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и индивидуалните творчески прояви на ученика. Оценката по изобразително изкуство е комплексна - средноаритметична от двете.

ІІІ. УЧЕБНИК: Изобразително изкуство, изд. Анубис

ТЕХНОЛОГИИ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Същност на стопанството

2. Субекти на стопанството

3. Характеристики на бизнес средата

4. Същност и функции на предприятието

5. Видове предприятия

6. Структура и персонал на предприятието

7. Същност и фактори на производството

8. Производствен процес

9. Същност и видове технологични процеси

10.Основни групи процеси

11.Технологични принципи и методи

12.Развитие на технологиите

13.Стуктура на технологичния процес

14.Техническа документация

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

             Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: Технологии, изд. Бит и техника Варна

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Бягане на50м.

2. Скок дължина от място

3. Хвърляне на плътна топка /кор.преси

4. Бягане на 300/600 м.

5. Лицеви опори/момчета/; Коремни преси/момичета/

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Изпитът по ФВС е само практически. Критерии за оценяване са в съответствие с Приложение № 5 от Указание по физкултура и спорт 1995/1996 г.