Самостоятелна ф-ма формуляри - 5 клас

Детайли

        ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

        “ГЕОРГИ РАЙЧЕВ“

  Стара Загора, кв. ” Три чучура” - север ( 042/67 22 89        

                            ::sougrsz@abv.bg

вх.№ ............................/.....................

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ОУ „Георги Райчев”

гр.Стара Загора

З А Я В Л Е Н И Е

от ................................................................................................................................................................

у-к/чка от  V клас  СФО, адрес:.........................................................

тел:  .............................................

ОТНОСНО: Явяване на изпити в самостоятелна форма.

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

През учебната 2017/18 година, желая да се явя на изпити както следва:

Учебен предмет

редовна сесия:

поправителна сесия:

лятна

есенна

А

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА /ООП/

1.

Български език и литература

2.

I чужд език - Aнглийски език

 3.

Математика

 4.

Информационни технологии

 5.

История и цивилизация

 6.

География и икономика

 7.

Човекът и природата

 8.

Музика

 9.

Изобразително изкуство

 10.

Домашна техника и икономика

 11.

Физическо възпитание и спорт

Б.

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ /ИУЧ/

1.

Български език и литература

2.

Математика

Забележка: Ученикът попълва настоящето заявление с „да” срещу всеки учебен предмет за съответните сесии, в които желае да се яви.

дата:..............................

гр. Стара Загора                                                                                                              

  с уважение:.............................

    
© ALLROUNDER