ДО ДИРЕКТОРА

НА ОУ „Г.РАЙЧЕВ”

ГР.СТАРА ЗАГОРА

 

М О Л Б А

От .................................................................................................................................................

Адрес:...........................................................................................................................................

Месторабота:...............................................................................................................................

Телефон за връзка:......................................................................................................................

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля, детето ми .........................................................................................................................

ЕГН:............................, ученик/чка от............ клас/група в ....................................................

да бъде записан/а в индивидуална форма на обучение към повереното Ви училище.

 

Надявам се, че молбата ми ще бъде удовлетворена!

 

 

 

Дата:.........................                                                      С уважение:..................................

Гр./с..........................                                                       /...................................................../

 

 

 

   
© ALLROUNDER