Рейтинг
УжаснаОтлична 

Правилниците в ОУ "Г. Райчев" са приети на заседание на Педагогически съвет на 01.09.2021 г.   


ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ОУ „ГЕОРГИ РАЙЧЕВ“ ГР. СТАРА ЗАГОРА


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В КЛАСНАТА СТАЯ


ЕТИЧЕН КОДЕКС


Стратегия за развитие на ОУ "Георги Райчев" за периода 2021-2025


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ


ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО


програма за превенция на ранното напускане на училище


ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ


Иновативно учлилище