ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ РАЙЧЕВ“ – ГРАД СТАРА ЗАГОРА

__________________________________________________________________________

 

ДО ДИРЕКТОРА

НА ОУ „ГЕОРГИ РАЙЧЕВ”

З А Я В Л Е Н И Е

 

от ……………………………………………………………….…………………………………......

Адрес: ………………………………………………………..……. Телефон: ………………………

 

Господин ДИРЕКТОР,

 

 

1.      Желая синът ми /дъщеря ми ……………......………………………….........................………………., роден/а/ в гр./с.…………………………., област …………………......., ЕГН …………………............ да бъде записан/а в І-ви клас на повереното Ви училище за учебната 2018/2019 година.

____________________________________________________

 

2. Желая  синът ми /дъщеря ми да бъде на:

 полудневно обучение / 8.00-12.00 ч./         целодневно обучение / 8.00-17.00 ч./

 

 

3. Желая синът ми / дъщеря ми да се обучава интензивно в рамките на факултативна подготовка по следните предмети: български език и литература – 2 часа и математика – 1 час

Прилагам:Ксерокопие от акт за раждане

 

Уведомен/а съм, че в периода на записване - от 1 юни до 30 юни 2018 г., трябва да представя оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група и да попълня всички необходими документи, както и за това, че не представянето на някой от документите в този срок, ще се счита за отказ от настоящото заявление.

 

 

 

Дата........................................                                            Подпис:.....................................         

 

 

 

   
© ALLROUNDER