До Директора

на ОУ „Георги Райчев”

гр.Стара Загора

З А Я В Л Е Н И Е

От……………………………………………………………………………………

/трите имена на родителя/

Господин Директор,

Желая детето ми ……………………………………………………………………

ученик от ...................клас

/трите имена на ученика/

да изучава следните предмети по Избираеми Учебни Часове през учебната 20....../20..... г.

1……………………………..……………………………………………………..

2………………………………..…………………………………………………..

3………………………………..…………………………………………………..

………………                                                            Подпис:…………………….

   
© ALLROUNDER