До Директора

    на ОУ „Г.Райчев”

    гр.Стара Загора

ЗАЯВЛЕНИЕ

От………………………………………………………………………….....

/трите имена на родителя / настойника /

Господин Директор,

Желая детето ми ………………………………………………………….......

/трите имена на детето/

от ………..клас с ЕГН:………………….....да посещава група за целодневно обучение /занималня /

през учебната 20... / 20... година.

………………….                                            С уважение:………………....

гр.Стара Загора

  

   
© ALLROUNDER