До Директора

       на ОУ „Георги Райчев”

                                                                            гр.Стара Загора

З А Я В Л Е Н И Е

от………………………………………………………………………………………...

/трите имена на родителя/

адрес:…………………………………………………………………………….............

телефон:………………………………………………………………………….............

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Заявявам желанието си детето ми

…………………………………………………………………………………………….............................................................

ЕГН:……………………… да бъде записано в Подготвителна група /Подготвителен клас в

повереното Ви училище за учебната 20...../20..... г.

 

 

Дата:………………                                                                  Родител/настойник/………………….

   
© ALLROUNDER